Choď na obsah Choď na menu
 


Platné pravidlá

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

3b PHbL má štatút amatérskej súťaže hrá sa plne v duchu FAIR PLAY !

a)  V sezóne 2018/2019 štartuje v 3b Prešovskej Hokejbalovej lige (ďalej len 3b PHbL) ??? riadne registrovaných mužstiev.  

Každé mužstvo vstupuje do súťaže so svojím charakteristickým názvom a súpravou dresov (brankár má udelenú výnimku vo farbe dresu).  

b)  Po zaplatení vstupného poplatku, ktorý je stanovený 250€ na mužstvo a 15 € za každého hráča zaradeného na súpiske do Spoločnej pokladne, je mužstvo oficiálne prihlásené do 3b PHbL. Každý hráč do 15 rokov (vrátane) je od platenia 15 € poplatku oslobodený.

c)  Pri nahlásení mužstva do súťaže, Vedúci mužstva predloží pravdivo a kompletne vyplnenú predsezónnu súpisku na ktorej svojím podpisom potvrdí, že osoby (hráči, ved. mužstva, zdravotník a pod.) boli oboznámené s Platnými pravidlami a zaväzujú sa, že ich budú akceptovať a plne dodržiavať!!!

Zaradením na súpisku dáva hráč a takto zainteresovaná osoba, ako aj samotné mužstvá súhlas so zverejnením osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne fotografia, logo, znak klubu a pod.) na domovskej stránke 3b PHbL, FB stránke 3b PHbL resp. ako propagácia (polep, bilboard, tlač, internet a pod.) aj pre ďalšie využitie v médiách.

d)  Všetky ligové zápasy sa môžu odohrať iba na schválených ihriskách Organizátorom 3b PHbL. V našom prípade ide o ihrisko v areáli ZŠ ČSL. Armády na Sídlisku II., ihrisko v areáli TJ MASSA vo Vranove n/Topľou a v prípade potreby aj hokej. ihrisko na sídlisku Vinbarg v Bardejove

Ak sa niektoré mužstvo rozhodne vycestovať na zápasy do Vranova n/Topľou či Bardejova, budú mu preplatené cestovné náklady (PHM) na tieto zápasy do výšky 30 € z Ligovej pokladne, pokiaľ o to vycestované mužstvo požiada a následne doloží bloček/-y za PHM.   

Keďže ide o súkromné ihriská, všetky spôsobené škody (poškodenie mantinelov, pletiva, striedačiek, areálu, šatní a pod.) bude musieť osoba, ktorá ich spôsobila, buď na vlastné náklady odstrániť resp. spôsobenú škodu zaplatiť!!! 

Hracia plocha:

1.       Rozmery ihrísk:   52 x 26 m 

2.       Rozmery bránok:   1,83 x 1,22 m

3.       Hrací čas: 3 x 15 min.  (čistý)

 

e)  Základná časť:

 Aktuálna sezóna sa v Základnej časti odohrá systémom každý s každým a to 3-kolovo (jeseň/jar). Hlavným hracím dňom je nedeľa, pokiaľ Organizátor 3b PHbL nerozhodne ináč.

Organizátor 3b PHbL vyhovel žiadosti mužstva ??? , ktoré odohrá svoje zápasy spravidla v sobotu! 

Po skončení Základnej časti nasleduje vyraďovacia časť Play Off, do ktorej postúpia len mužstvá umiestnené v konečnej tabuľke na 1. až 6. mieste. Mužstvá na 7 - 8 mieste v súťažnom ročníku 2018/2019 končia. 

Konečné poradie v tabuľke po Základnej časti určujú

1.        body (víťazstvo 3b, víťazstvo po predĺžení resp. SN 2b, prehra po predĺžení resp. SN 1b, prehra v riadnej hracej dobe 0b) 

2.        pri rovnosti bodov, získané body zo vzájomných zápasov

3.        skóre zo vzájomných zápasov

4.        viac strelených gólov zo vzájomných zápasov 

5.         skóre

V prípade, ak sa do novej (nasledujúcej) sezóny prihlási viac záujemcov, ako je max. stanovený počet 12

- a žiadne mužstvo nezanikne/neodhlási sa, mužstvá umiestnené na posledných dvoch priečkach konečnej tabuľky, odohrajú pred začiatkom nového ročníka 3b PHbL barážový kvalifikačný turnaj o dve postupové miesta so všetkými prihlásenými mužstvami 

- a po skončení sezóny sa odhlási niektoré mužstvo, tak záujemcovia (nováčikovia) o vstup do 3b PHbL odohrajú pred začiatkom nového ročníka barážový kvalifikačný turnaj o voľné postupové miesta s posledným mužstvom práve skončeného ročníka 3b PHbL 

- ak sa odhlásia dve a viac mužstvá záujemcovia (nováčikovia) o vstup do 3b PHbL zohrajú barážový kvalifikačný turnaj o voľné miesta len medzi sebou 

Toto pravidlo sa nevzťahuje na mužstvo HOKEJBAL Prešov o.z. U17, ktoré je jediným stálym účastníkom 3b PHbL a preto nemôže vypadnúť, ani hrať baráž!  To znamená, že do baráže pôjde automaticky mužstvo umiestnené v konečnej tabuľke pred ním.  

f)  Vyraďovacia časť (Play Off):

Štvrťfinále: 3-6 a 4-5.   Série sa odohrajú na 3 víťazné zápasy.

Semifinále: Najvyššie umiestnený po ZČ s najhoršie umiestneným postupujúcim po ZČ .  Druhý najvyššie umiestnený po ZČ so zostávajúcim postupujúcim zo štvrťfinále. Série sa odohrajú na 3 víťazné zápasy.

O 3.miesto: Porazený Semifinalisti. Séria sa odohrá na 2 víťazné zápasy.

Finále: Víťazi Semifinálových sérií. Séria sa odohrá na 3 víťazné zápasy, po ktorých spoznáme nového Majstra 3b PHbL 2016/2017. 

Všetky zápasy, ktoré môžu rozhodnúť o konečnom umiestnení (semifinále, zápas o 3.miesto, finále a pod.) sa spravidla odohrajú v podvečerných hodinách t.j. okolo 18 hod. aj počas pracovného týždňa.

V PLAY OFF nemôže okrem výnimky (viď bod 3 Planých pravidiel) nastúpiť za žiadne  mužstvo hráč, ktorý nemal odohraných minimálne 1/3  t.j. "7" (sedem) zápasov Základnej časti !!!

g)  Rozhodca:  Zápas rozhoduje vždy minimálne jeden vopred delegovaný rozhodca, ktorý prešiel školením a bol právoplatne schválený Organizátorom 3b PHbL. Delegácia rozhodcov na ligové zápasy je oznámená vždy najneskôr 2 dni vopred v skupine rozhodcov (prípadne sms, alebo osobne) a zrušiť/upraviť ju môže v odôvodnených prípadoch len Organizátor 3b PHbL.

Rozhodcovi/-com sú Všetci hráči a účastníci stretnutia (bez výnimiek) na ihrisku, ale aj mimo neho plne podriadení!!!  

Pokiaľ klimatické podmienky (dážď, sneh a pod.) neumožnia odohrať zápas, nominovaný rozhodca ma priamo na ihrisku (max. však 15 min. pred UHČ) právo rozhodnúť o zrušení zápasu! Svoje rozhodnutie zapíše do Zápisu o stretnutí a svoje rozhodnutie následne zdôvodní Organizátorovi 3b PHbL. 

Menný zoznam rozhodcov:

HRIŠKO Peter      (rozhodca SHbÚ - školiteľ)

KOCHAN Peter      (HOKEJBAL Prešov o.z. U17)    

FRANCAN Karol      ( ??? )           

HRIC Maroš      (rozhodca SHbÚ)

SÁLA Miroslav      (rozhodca SHbÚ) 

KRIVDA Adam       ( ??? )  

MITRA Patrik       (rozhodca SHbÚ)

ČIRČ Richard       (HBC KOŠICE) 

VRÁBEL Milan       (rozhodca SHbÚ)

ŠIMBERA Dávid        (rozhodca SHbÚ)    

Ing. URBANEC Michal     (rozhodca SHbÚ)

------------------------------------------------------------ 

KRALOVIČ Marek       (rozhodca SHbÚ)

ČERVENÝ Maroš      (rozhodca 3b PHbL)  

DOLHÝ Dominik    (HBC KNIGHTS HERKULES Bardejov)

STANISLAV Daniel        (HBC MV TRANSPORT Prešov)

 

Príspevok pre rozhodcu je stanovený na 7€ z Ligovej pokladne na jeden ligový zápas. Prevzatie príspevku rozhodca potvrdí svojím podpisom v Zápise o stretnutí.

V zápasoch hrajúcich sa v areáli TJ MASA vo Vranove nad/Topľou a v zápasoch Vyraďovacej časti t.j. od Semifinále sa zvyšuje príspevok na 10 € za ligový zápas!!!

Každému rozhodcovi, ktorý je delegovaný na ligový zápas do Vranova n/Topľou je domáce mužstvo povinné zabezpečiť stravnú jednotku (max. 5€). Ak na takýto zápas vycestuje delegovaný rozhodca vlastným autom, patrí mu aj poplatok za PHM vo výške min. 10 € z Ligovej pokladne.

Organizátor je povinný zabezpečiť stravu (min. pizza a minerálna voda) pre "výpomoc" pri obsluhe svetelnej tabule a zapisovateľa, ktorej prináleží aj príspevok vo výške 2 € z Ligovej pokladne!

h)  Hrá sa systémom 5 hráči v poli + brankár (ďalej len 5+1). Minimálny počet hráčov, aby mužstvo mohlo nastúpiť na zápas je 6+1 (resp. 7 hráčov).

i)  Prípravná doba na zápas je 10 minút od úradného hracieho času (ďalej len ÚHČ). Mužstvo, ktoré nebude na hracej ploche v potrebnom počte hráčov (6+1 aj bez rozcvičky) prehráva kontumačne výsledkom 0:5. O takejto kontumácií priamo na ihrisku rozhodne delegovaný rozhodca, čo viditeľne uvedie v zápise o stretnutí. 

Kontumáciou sa rozumie, aj: 

1.   mužstvo sa nedostaví na zápas

2.   zápas sa nedohrá z jeho viny 

3.   ak hráč bezdôvodne fyzicky napadne protihráča nevyplívajúc z hry

 4.    ak hráč inzultuje rozhodcu

Pokuta do Ligovej pokladne je za kontumáciu stanovená na 30€ + náklady spojené s dopravou mužstva súpera (ak si to bude vyžadovať), alebo iné výdavky spojené s daným stretnutím (fotograf, kamera a pod.).

Mužstvo, ktoré bude mať v sezóne 3 kontumačné výsledky bude vyradené zo súťaže, bez náhrady štartovného a iných náležitostí. Zvyšné stretnutia sa mu kontumujú v prospech súperov výsledkom 0:5.

j)  Vedúci mužstva: Pred každým začatím zápasu je povinný Vedúci mužstva (resp. kapitán) pravdivo, čitateľne a kompletne vypísať  Zápis o stretnutí svojho mužstva! 

V zápise nemôže byť napísaný hráč, ktorý najneskôr do začiatku druhej tretiny nezasiahol do hry, alebo na požiadanie mužstva súpera nevie predložiť doklad na overenie svojej totožnosti, podľa aktuálnych súpisiek na webovej stránke 3b PHbL!

Zodpovednosť za súpisku preberá osoba / ved. mužstva zapísaný v zápise o stretnutí, pod hrozbou uloženia trestu v prípade nepravdivého vyplnenia Zápisu o stretnutí!!!

Po stretnutí kapitán v odôvodnených prípadoch Ved. mužstva potvrdí pravdivosť a bezchybnosť zápisu svojím podpisom.  V prípade námietky voči stretnutiu, rozhodcovi a pod. to uvedie na zadnej strane zápisu a podpíše.

Na hráčskej lavici sa nesmú zdržiavať žiadne iné osoby, okrem tých ktoré sú uvedené v aktuálnom zápise o stretnutí !!!

Vedúci resp. kapitán mužstva VŽDY zodpovedá za hráčsku lavicu, ako aj za prípadne chovanie sa vlastných fanúšikov, t.j. v zápasoch vystupuje, aj ako Usporiadateľ daného stretnutia (podmienka VZN mesta Prešov).

k)  Preloženie/Odloženie zápasu: 

Zápas Základnej časti je možné preložiť iba po vzájomnej dohode oboch mužstiev.   

Každé mužstvo si môže v ZČ odložiť jeden zápas (aj bez uvedenia dôvodu). Mužstvo ktoré už má odložený zápas, nemôže odložiť ďalší, pokiaľ neodohrá už ten odložený.  V opačnom prípade prehráva tento zápas kontumačne.

Takto preložené resp. odložené zápasy sa musia odohrať spravidla najneskôr pred posledným ligovým kolom samotnej základnej časti 3b PHbL, alebo ak Organizátor 3b PHbL nerozhodne ináč. Pokiaľ sa tento stanovený termín nedodrží, zápas sa anuluje bez nároku na bodový zisk pre obe zainteresované mužstvá.

Zmena termínu preloženia/odloženie zápasu ZČ musí byť vedúcim/-i mužstiev v dostatočnom predstihu t.j. min. 36 hodín oznámená Organizátorovi 3b PHbL, ktorý ju následne schváli, alebo zamietne.

Zápas PLAY OFF je možné preložiť v odôvodnených prípadoch (rozhodne Organizátor) len po vzájomnej dohode oboch mužstiev a následne sa musí odohrať v termíne počas najbližších 5 pracovných dní podvečer, nesmie však ísť o rozhodujúci zápas danej série. 

Každé mužstvo hrajúce Play Off si môže odložiť len jeden zápas a to aj bez súhlasu mužstva súpera.

Jeden zápas každého mužstva hrajúceho Play Off môže bez uvedenia dôvodu odložiť/zrušiť aj Organizátor 3b PHbL. Doba na odloženie zápasu Play Off je min. 12 hod. pred jeho stanoveným začiatkom!!!

Pri odložených/preložených stretnutiach si náhradný termín po vzájomnej dohode určia vedúci dotknutých mužstiev a ak k dohode nedôjde, určí termín Organizátor 3b PHbL bez výnimiek. To isté platí aj pri Organizátorom 3b PHbL zrušených stretnutiach z dôvodu zlých klimatických podmienok, zápasov Extraligy SHbÚ a pod. 

l)  Každý zápas sa musí odohrať! 

Aj v prípade nejasnosti v zápise resp. neoprávneného štartu hráča (napr. nezaplatenie štartovného, pokút, dopísanie na súpisku tesne pred zápasom, resp. v priebehu zápasu a pod.) sa zápas odohrá a ak následne poškodené mužstvo vznesie protest k Organizátorovi 3b PHbL, ktorý bez odkladu protest prešetrí a rozhodne.

m)  Ak mužstva z nejakých dôvodov nedohrajú zápas:

1. sporná situácia, faul, vylúčenie, inzultácia, neuznaný gól a pod., strana, ktorá sa cíti poškodená môže podať odvolanie Organizátorovi 3b PHbL. 

 Doba na podanie protestu v tomto prípade je 24 hodín odo dňa a UHČ stretnutia, pričom mužstvo musí v odvolacej dobe zložiť zabezpečujúci poplatok vo výške 50€. Protest sa bude prejednávať, ak zabezpečujúci poplatok zložia obidve zainteresované strany. Ak tak učiní iba jedna strana, za úspešnú bude považovaná tá strana, ktorá zložila poplatok. Úspešnej strane sa poplatok vráti v plnej výške, neúspešnej strane poplatok prepadáva do Ligovej pokladne.

2. náhle zlé poveternostné podmienky (dážď, sneh, vietor a pod.) prípadne tma, zranenie a pod. rozhodca o tom urobí záznam v zápise o stretnutí. O ďalšom pokračovaní resp. platnosti výsledku následne rozhodne Organizátor 3b PHbL. 

n)  Vyššie tresty: Po udelení 10 minútového OT sa hráč potrestá pokutou 5€ do Ligovej pokladne.

Po udelení 10 min. OT za hrubé nešportové správanie nielen voči rozhodcovi, sa hráč potrestá minimálnou pokutou 10€ do Ligovej pokladne.

Po každom udelení trestu na 5+OK, 10+OK, OK, TH a pod. má hráč automaticky zastavenú činnosť!!! O ďalšom treste + pokute následne rozhodne Organizátor 3b PHbL. 

Vedenie ligy môže svojím rozhodnutím udeliť dodatočný trest a to nielen pri vážnom zranení hráča!  ​

 Hráč, ktorý naplní bod i) ods. 2, 3, alebo 4, zápas je okamžite ukončený a o výsledku resp. treste rozhodne Organizátor 3b PHbL.

Hráč, ktorý napadne (inzultácia) rozhodcu je automatický vylúčený z ligy, pokiaľ Vedenie ligy nerozhodne ináč!!!

 Ak takto potrestaný hráč napriek tomu nastúpi na zápas za hociktoré iné mužstvo, to automaticky prehráva zápas kontumačne. Ak hráč s odstupom času prejaví účinnú ľútosť, trest môže byť po predložení písomnej žiadosti a opätovnom prerokovaní Vedením ligy zmiernený, alebo odpustený.   

o)  Platí prísny ZÁKAZ vnášania alkoholických nápojov a sklenených predmetov (poháre, fľaše a pod.) do priestoru striedačiek a hracej plochy!!!

p)  Mužstvo, ktoré nevyšle na vopred (minimálne 3 dní) oznámenú brigádu (t.j. napr. úprava areálu ihriska, oprava ihriska a pod.) svojho zástupcu, potrestá sa pokutou 30€ do Spoločnej pokladne.

r) Hokejbalový krúžok ZŠ Čsl. Armády 

Všetky mužstvá 3b PHbL sú v aktuálnej sezóne a počas celého školského roka aktívne zapojené do fungovania hokejbalového krúžku na ZŠ Čsl. Armády v Prešove.  Na požiadanie Organizátora 3b PHbL sú povinné zabezpečiť v potrebnom počte dohľad a výpomoc pri zabezpečení tréningov, hokejbalových turnajov a pod.!!!

Osobe zabezpečujúcej takéto "podujatie" prináleží príspevok v rozpätí od 3 až do výšky 10 € v rámci jedného krúžku resp. turnaja (určí Organizátor 3b PHbL) zo Spoločnej pokladne, trénerov vynímajúc.  

Tréneri: 

1.-4. ročník ZŠ  Mgr. Marek JURČENKO (o.z. HBC STEMARC Prešov)

5.-8. ročník ZŠ Erik KRISTEK (HOKEJBAL Prešov o.z. U19)

s)  Všetky pokuty je potrestaný hráč resp. mužstvo (aj za svojho hráča), či iný potrestaný účastník 3b PHbL vyplatiť najneskôr do svojho najbližšieho ligového zápasu od ich zverejnenia v Ligovej správe, alebo ak Organizátor 3b PHbL v odôvodnených prípadoch nerozhodne ináč!!! V opačnom prípade budú všetky ďalšie zápasy dotknutého mužstva kontumované, až do vyplatenia pokuty.

t)  Odvolacia doba: Odvolacia doba voči všetkým uloženým trestom Organizátorom 3b PHbL je do 48 hod. od zverejnenia LS na Domovskej stránke (pod konkrétnu LS). Odvolanie podáva len zástupca klubu  (Vedúci resp. kapitán), alebo hráč resp. osoba ktorej sa trest priamo týka.

 

 

2. Úpravy a upozornenia v pravidlách pre 3b PHbL

Hrá sa, okrem nami upravenými bodmi (ods.2) spravidla podľa Pravidiel Slovenskej Hokejbalovej únie (SHbÚ) a preto sú všetci hráči, realizačné tými a samozrejme aj rozhodcovia v jednotlivých stretnutiach povinní sa nimi riadiť!!!

a)  Zápas sa hrá so štandardnou hokejovou resp. hokejbalovou hokejkou, ktoré nesmú byť viditeľne poškodené (napr. hrúbka čepele min 5 cm, tvar a upevnenie čepele nesmie ohrozovať zdravie zainteresovaných)

b)  Zápasy sa hrajú oficiálnou hokejbalovou loptičkou. Pred začiatkom zápasu je každé mužstvo povinné odovzdať 2 regulárne kusy rozhodcovi. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť pred začatím ligy, každému mužstvu 3b PHbL min. 10 ks. loptičiek. 

c)  Ak hráč úmyselne celkom zjavne bez úmyslu hrať, vyhodí loptičku z vlastného obranného pásma (po modrú čiaru) mimo hraciu plochu (hráčsku lavičku vynímajúc) potrestá sa menším trestom 2 min.  za "Zdržovanie hry". Rozhodnutie je plne v kompetencii rozhodcu stretnutia. 

d)  Prestávka medzi jednotlivými tretinami je 5 min.

e)  Každé mužstvo má k dispozícií 2 oddychové časy (TIME OUT). Jeden v základnej hracej dobe a druhý v prípade predĺženia.

f)  Výstroj hráčov v poli JE POVINNÁ (min. chrániče a rukavice, prilba nie!). Výstroj brankára musí spĺňať kritéria podľa pravidiel hokejbalu SHbÚ.  

Avšak, pokiaľ sa kapitáni mužstiev pred začiatkom zápasu dohodnú ináč a rozhodca to akceptuje, môže udeliť výnimku vo výstroji hráčov resp. brankára.

g)  Každý hráč nastupuje na zápas DOBROVOĽNE a na VLASTNÉ RIZIKO, čo potvrdzuje svojím zaradením na súpisku mužstva pred každým zápasom.

Organizátor 3b PHbL a ani Vedenie ligy nezodpovedá za prípadné nepredvídané ťažkosti okolo zdravotného stavu hráča a iných komplikácií s tým spojenými!!!

h) Dohrávanie súbojov, ako aj agresívna hra okolo mantinelov je vzhľadom k vekovému rozdielu medzi jednotlivými mužstvami neprípustná!!!  Zakazuje sa narážať súpera na mantinel. Náraz znamená, že hráč urobí celkom zjavne výpad na súpera a narazí ho, bez úmyslu hrať loptičku. 

Ak je hra pri mantineli, je povolené pritlačiť súpera k mantinelu len za podmienky, že ide o súvislý pohyb oboch hráčov tým istým smerom.

Posúdenie a výklad pravidla je plne v kompetencii rozhodcu stretnutia. 

i)  Všetky zápasy 3b PHbL musia mať svojho víťaza. 

Zápasy Základnej časti sa hrajú bez predĺženia, o víťazovi tak rozhodnú samostatné nájazdy po 3 hráčoch na oboch stranách, kde na samostatný nájazd môže ísť hráč len raz (do vystriedania všetkých hráčov v zápise o stretnutí). O začínajúcom mužstve rozhodne žreb (minca).

Pri nerozhodnom výsledku po riadnej hracej dobe v Play Off nasleduje 10 min. predĺženie 5 vs. 5 čistý čas a ak sa ani v tomto prípade nerozhodne (rýchla smrť), o víťazovi rozhodnú samostatné nájazdy po 5 hráčoch na oboch stranách, začína mužstvo v zápise vedené ako domáce.

Zápas resp. tretina je ukončená vždy, až po zaznení sirény pokiaľ je na ihrisku umiestnená svetelná tabuľa!

j)  Hráč, ktorý bude viditeľne pod vplyvom alkoholu, nebude rozhodcom zápasu vpustený do hry a to aj bez vykonania dychovej skúšky.  O námietke, prípadne vyradení hráča zo zápasu rozhodne rozhodca, čo viditeľne vyznačí v zápise o stretnutí.  

k)  Po vyhodení loptičky cez všetky čiary sa nebude pískať "Icing" len v prípade, ak brankár evidentne javí záujem o hru hokejkou resp. opustí svoje bránkovisko.

l)  Hráči, ako aj realizačné tými resp. fanúšikovia jednotlivých tímov by sa mali zdržaťakýchkoľvek  prejavov VULGÁRNOSTI, keďže ide o spoločensko-športové podujatie prístupné širokej verejnosti.

m)  Brankár nesmie vyhodiť loptičku mimo mantinelu, ale ani ju zaľahnúť a tým prerušiť hru vo vlastnom obrannom pásme, mimo územia vymedzujúce body pre vhadzovanie a bránkovou čiarou (pomyselný obdĺžnik), ináč sa potrestá menším 2 min. trestom za "Zdržovanie hry".

n)  Pokiaľ si to situácia vyžaduje, sú mužstvá pred každým zápasom, ale aj počas zápasu povinné priniesť bránky, upraviť si hraciu plochu tak, aby bola regulárna na odohratie majstrovského zápasu (mláky, lístie, sneh, ľad a pod.).

Organizátor 3b PHbL je v tomto prípade povinný zabezpečiť potrebné náradie a prostriedky (metly, lopaty, posypovú soľ a pod.).

o) Po skončení každého zápasu sú mužstvá povinné UPRATAŤ STRIEDAČKY, IHRISKO a jeho priľahlé okolie!!! Kontrolu vykoná delegovaný rozhodca. 

 

 

3. Prestupy a dopĺňanie súpisiek 

Hráč, ktorý odohral zápas, alebo časť zápasu za jedno mužstvo (aj vrátane barážového kvalifikačného turnaja), nesmie nastúpiť za iné minimálne do obdobia určeného na prestupy.

To platí aj pre hráčov, ktorých mužstvo počas rozohraného ročníka vypadne zo súťaže z rôznych dôvodov, odhlási sa,  alebo bude vyradené Vedením ligy. Ak aj napriek tomu hráč nastúpi za iné mužstvo, to bude potrestané kontumačným výsledkom.

Každý hráč môže v aktuálnej sezóne prestúpiť iba raz!!!

V 3b PHbL máme tri prestupové termíny:

Prvý mimoriadny do 14.9.!

Druhý hlavný po skončení jesennej časti (Organizátorom 3b PHbL vyhlásená zimná prestávka), kedy do jednotlivých mužstiev môže prestúpiť ľubovoľný počet hráčov!

Tretí Play Off a to po skončení ZČ, kedy môžu do každého mužstva prestúpiť max. dvaja hráči resp. môže mužstvo využiť šancu na doplnenie max. dvoch vlastných hráčov, ktorí nemali odohraných min. počet 7 zápasov potrebných pre štart v Play Off, avšak odohrali min.5 zápasov!

Všetky prestupy sú možné po vzájomnej dohode klubov a vysporiadaní všetkých hráčových podlžností voči bývalému klubu. Vedúci mužstva, do ktorého prestupuje hráč z iného mužstva, je povinný odovzdať Organizátorovi 3b PHbL správne a kompletne vypísaný prestupový lístok podpísaný hráčom a vedúcimi oboch zainteresovaných mužstiev. Organizátor 3b PHbL následne prestup schváli resp. zamietne, čo na lístku potvrdí podpisom.

Prestupový poplatok 25€.

Pokiaľ chce mužstvo počas prebiehajúcej sezóny doplniť súpisku, môže tak urobiť, ak za hráča zaplatí vstupný poplatok 15€ do Ligovej pokladne a to aj priamo na mieste pred začatím ligového zápasu. Rozhodca o tom urobí záznam v zápise o stretnutí.

Dopísaný hráč na súpisku sa týmto zaväzuje, že bude plne akceptovať Platné pravidlá, Organizátora 3b PHbL, Vedenie ligy a pod. (bod č.1, pís. c).

 

 

4. Ceny

Hlavnými cenami budú odmenené prvé tri mužstvá po skončení PLAY OFF (Putovný pohár, poháre za umiestnenie, medaile a občerstvenie ). Odmenené budú aj všetky zostávajúce mužstva 3b PHbL umiestnené na 4 až 8 pozícií (plaketa).

Ceny dostanú aj Víťaz Základnej časti,  Najproduktívnejší hráč po Základnej časti, Najlepší brankár ligy, Najužitočnejší hráč PLAY OFF, Najlepšia zostava ALL STARS 3b PHbL (5+1), Najlepší rozhodca a Najlepší hráč do 20 rokov.

Špeciálnu cenu dostane aj osobnosť, ktorá sa najviac pričiní o Prínos a Rozvoj hokejbalu v meste Prešov a jeho okolí.

Ceny venuje generálny sponzor 3b PHbL spoločnosť 3b. Zabezpečí Organizátor 3b PHbL.

 

 

5. Organizátor 3b PHbL  

Všetci hráči a aktéri 3b PHbL sú mu plne podriadení!!! 

a) hlavné rozhodujúce právo pri porušení pravidiel, kontumáciách, preložení, zrušení resp. odložení zápasu, o brigádach, súpiskách, prestupoch, trestoch, pokutách, vyradeniach, využití finančných prostriedkov a pod..

Svoje rozhodnutia musí zverejniť spravidla najneskôr do 5 dní od "spáchania" daného priestupku resp. vznesenej inej požiadavky na riešenie a pod. Všetky rozhodnutia Organizátora 3b PHbL musia byť zverejnené na webe domovskej stránky (Ligové správy).

b) Chráni dobré meno ligy a smie prijímať rozhodnutia a rozhodovať len v prospech 3b PHbL a jej rozvoja!

c) Plne zabezpečuje chod HOKEJBAL Prešov o.z. (predseda o.z.). 

Riadi mužstvá HOKEJBAL Prešov o.z. U17 (3b PHbL), HOKEJBAL Prešov o.z. muži (turnaje) a HOKEJBAL Prešov o.z. U12 (HEL SHbÚ) , kde všetci aktívny (2 roky) hráči spadajú plne do jeho kompetencií (prestupy, hosťovania a pod.), pokiaľ v odôvodnených prípadoch Vedenie ligy nerozhodne ináč!

Organizátora 3b PHbL môže odvolať len Vedenie ligy pri 100 % prehlasovaní. 

 

6. Vedenie ligy 

Vedenie ligy si vyberá sám Organizátor 3b PHbL pred začatím každého nového súťažného ročníka. Musí byť však schválené ¾ počtom hlasov prítomných Vedúcich a kapitánov mužstiev na poslednej predsezónnej Ligovej schôdzi.   

Medzi hlavné body Vedenia ligy patrí Podpora a rozvoj hokejbalu v meste Prešov a okolí, ako aj správa majetku a kontrola financií 3b PHbL.

Vedenie ligy tvoria:

1.    KOCHAN Peter - Organizátor 3b PHbL 

2.    ŽULKOVSKÝ Karol – čestný člen       (dôchodca)

3.    VIAZANKO Zdenko – člen       (HBC MV TRANSPORT Prešov) 

4.    FRANCAN Karol – člen       ( ??? ) 

5.    TIMOČKO Roman -  člen        (HBC SPARTANS Prešov)

6.    JURČENKO Marek – člen      ( ??? )      

 

Pri nerozhodnom hlasovaní Vedenia ligy má Organizátor 3b PHbL veto 2 hlasov.

Vedenie ligy môže byť odvolané len komisiou tvorenou zo všetkých Vedúcich a kapitánov mužstiev po dosiahnutí ¾ hlasov. 

a)  Pri vznesení námietky (odvolanie) voči opakovanému rozhodnutiu Organizátora 3b PHbL, následne "zasadne" Vedenie ligy a spravidla najneskôr do 15 dní rozhodne.

Voči rozhodnutiu Vedenia ligy, už nie je možné sa odvolať a je právoplatné!!!

b) Všetky rozhodnutia Vedenia ligy musia byť zverejnené na webw domovskej stránky (Ligové správy).

c) Vedenie ligy schválilo finančný balík pre Organizátora 3b PHbL z konečného zostatku v Spoločnej pokladni až do výšky 20%, na výdavky spojené s bezproblémovým chodom a zabezpečením celej 3b Prešovskej Hokejbalovej ligy.

Na schválenie tohto bodu je potreba ¾ počtu hlasov Vedenia ligy, bez hlasovania Organizátora 3b PHbL.

 

 

7. Občianske združenie

HOKEJBAL Prešov

Alexandra Matušku č.12

08001  Prešov

Tel.: 0918392912

IČO:  42422248  

Dátum vzniku:  31.7.2015  

Číslo účtu o.z. FIO Banka:  SK2483300000002600884232

 

 

Pravidlá sú platné s účinnosťou od 23.8.2018 !!!

 

 

tntzvap.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.